Địa lý
Huyện Sơn Hà nằm ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

Phía bắc giáp huyện Trà Bồng và huyện Sơn Tịnh
Phía nam giáp huyện Ba Tơ và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Phía tây giáp huyện Sơn Tây
Phía đông giáp huyện Minh Long và huyện Tư Nghĩa.
Huyện Sơn Hà có diện tích 750,31 km², dân số là 64.398 người, bao gồm các dân tộc: Kinh, H’re, Ca Dong, Xơ Đăng

Hành chính
Huyện Sơn Hà có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Di Lăng (huyện lỵ) và 13 xã: Sơn Ba, Sơn Bao, Sơn Cao, Sơn Giang, Sơn Hạ, Sơn Hải, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Nham, Sơn Thành, Sơn Thượng, Sơn Thủy, Sơn Trung.

Lịch sử
Sau năm 1975, huyện Sơn Hà có 17 xã: Sơn Ba, Sơn Bao, Sơn Bua, Sơn Cao, Sơn Dung, Sơn Giang, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Lăng, Sơn Linh, Sơn Mùa, Sơn Nham, Sơn Tân, Sơn Thành, Sơn Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tinh.

Ngày 24 tháng 3 năm 1979, sáp nhập xã Sơn Bua với xã Sơn Mùa thành một xã lấy tên là xã Sơn Mùa.

Tính đến năm 1993, huyện Sơn Hà có 16 xã: Sơn Hạ, Sơn Thành, Sơn Nham, Sơn Cao, Sơn Linh, Sơn Giang, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba, Sơn Bao, Sơn Thượng, Sơn Lăng, Sơn Tinh, Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Tân.

Ngày 6 tháng 8 năm 1994, tách 4 xã: Sơn Tinh, Sơn Dung, Sơn Mùa, Sơn Tân thành lập huyện Sơn Tây.

Ngày 30 tháng 12 năm 1997, chia xã Sơn Lăng thành thị trấn Di Lăng và xã Sơn Trung; chia xã Sơn Thủy thành 2 xã: Sơn Thủy và Sơn Hải.