Thông tin về mẫu áo đấu không logo RO – Pogba Tại Phú Tân Cà Mau

Trước năm 1975, vùng đất huyện Phú Tân ngày nay thuộc quận Cái Nước, tỉnh An Xuyên.

Sau năm 1975, Cái Nước là một huyện thuộc tỉnh Minh Hải.

Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 326-CP về việc phân vạch địa giới hành chính huyện Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải[2]. Theo đó, tách thị trấn Cái Đôi và 4 xã: Phú Mỹ A, Phú Mỹ B, Tân Hưng Tây, Việt Khái để thành lập huyện Phú Tân.

Ngày 28 tháng 3 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 23-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc huyện Phú Tân[4]. Theo đó:

Chia thị trấn Phú Tân thành hai đơn vị hành chính mới lấy tên là thị trấn Phú Tân và xã Tân Phong
Chia xã Tân Hải thành hai xã lấy tên là xã Tân Hải và xã Tân Nghiệp
Chia xã Việt Khái thành ba xã lấy tên là xã Việt Khái, xã Việt Dũng và xã Việt Cường.
Huyện Phú Tân có thị trấn Phú Tân và 14 xã: Phú Hiệp, Phú Hòa, Phú Mỹ, Phú Thành, Phú Thuận, Tân Hải, Tân Hưng Tây, Tân Nghiệp, Tân Phong, Việt Cường, Việt Dũng, Việt Hùng, Việt Khái, Việt Thắng.

Ngày 17 tháng 5 năm 1984, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 75-HĐBT[5]. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của huyện Phú Tân vào huyện Cái Nước.

Đến thời điểm này, huyện Phú Tân không còn tồn tại.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Cà Mau được tái lập, huyện Cái Nước trở lại thuộc tỉnh Cà Mau.[6]

Ngày 17 tháng 11 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2003/NĐ-CP về việc thành lập huyện Phú Tân thuộc tỉnh Cà Mau[7]. Theo đó, tái lập huyện Phú Tân trên cơ sở 44.595 ha diện tích tự nhiên và 109.642 người của huyện Cái Nước, gồm thị trấn Cái Đôi Vàm và 6 xã: Phú Mỹ, Phú Tân, Tân Hải, Việt Thắng, Tân Hưng Tây, Nguyễn Việt Khái.

 

Ngày 23 tháng 11 năm 2004, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2004/NĐ-CP về việc thành lập một số xã thuộc huyện Phú Tân[8]. Theo đó:

Thành lập xã Phú Thuận trên cơ sở 3.925 ha diện tích tự nhiên và 11.359 người của xã Phú Mỹ
Thành lập xã Rạch Chèo trên cơ sở 4.450 ha diện tích tự nhiên và 9.998 người của xã Tân Hưng Tây.
Huyện Phú Tân có 1 thị trấn và 8 xã như hiện nay.

Ngày 25 tháng 7 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 275-CP về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Phú Tân[3]. Theo đó:

Chia xã Tân Hưng Tây thành hai xã lấy tên là xã Tân Hưng Tây và xã Tân Hải
Chia xã Việt Khái thành ba xã lấy tên là xã Việt Khái, xã Việt Hùng và xã Việt Thắng
Chia xã Phú Mỹ A thành ba xã lấy tên là xã Phú Mỹ, xã Phú Thành và xã Phú Thuận
Chia xã Phú Mỹ B thành hai xã lấy tên là xã Phú Hòa và xã Phú Hiệp
Đổi tên thị trấn Cái Đôi thành thị trấn Phú Tân.
Từ đó, huyện Phú Tân có thị trấn Phú Tân và 10 xã: Phú Hiệp, Phú Hòa, Phú Mỹ, Phú Thành, Phú Thuận, Tân Hải, Tân Hưng Tây, Việt Hùng, Việt Khái, Việt Thắng.