Thông tin về mẫu áo RO – Aguero mới nhất Tại Hồng Dân Bạc Liêu

Huyện Hồng Dân được đặt theo tên Trần Hồng Dân (1916 – 1946), một nhà cách mạng theo chủ nghĩa dân tộc chống thực dân Pháp.

Huyện Hồng Dân được chính quyền cách mạng của lực lượng Việt Minh thành lập vào năm 1947, ban đầu thuộc tỉnh Rạch Giá, do đổi tên từ huyện Phước Long trước đó.

Năm 1952, huyện Hồng Dân được giao cho tỉnh Bạc Liêu.

Tháng 10 năm 1954, huyện Hồng Dân trở lại thuộc tỉnh Rạch Giá.

Tháng 10 năm 1957, huyện Hồng Dân thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Tháng 11 năm 1973, Khu uỷ Tây Nam Bộ quyết định tái lập tỉnh Bạc Liêu, khi đó huyện Hồng Dân lại thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến năm 1976.

Tuy nhiên, chính quyền Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại và sau đó là Việt Nam Cộng hòa không công nhận tên gọi Hồng Dân mà thay vào đó, vẫn sử dụng tên gọi quận Phước Long như cũ cho đến năm 1975.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ đã giải thể quận Phước Long, đồng thời vẫn duy trì huyện Hồng Dân thuộc tỉnh Bạc Liêu cho đến đầu năm 1976. Lúc này, chính quyền Cách mạng cũng bỏ danh xưng “quận” có từ thời Pháp thuộc và lấy danh xưng “huyện” (quận và phường dành cho các đơn vị hành chánh tương đương khi đã đô thị hóa).Năm 2019, Đảng bộ cùng với nhân dân huyện Hồng Dân đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, kế hoạch tốc độ tăng trưởng được xác định từ đầu năm tăng từ 8 – 8,5% so với cùng kỳ, kết quả thực hiện cuối năm 10,46%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại – dịch vụ: Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 63,22%; công nghiệp – xây dựng chiếm 9,5% và khu vực thương mại – dịch vụ chiếm 27,18%. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 (theo giá so sánh 2010) đạt trên 4.090 tỷ đồng, tăng 9,62% so với cùng kỳ. Hồng Dân có 8/8 xã đạt 19/19 tiêu chí.

 

 

Đồng thời, cũng kiến nghị với UBND tỉnh phân bổ cân đối nguồn vốn trực tiếp cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2020 cho huyện, nhất là vốn để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng để phục vụ dân sinh trên địa bàn huyện.[9]

Ông Duy cho biết, trong thời gian tới huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững ở cả 2 vùng mặn, ngọt, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chủ động thu hút mời gọi đầu tư, huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại, dịch vụ.

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 của huyện đạt trên 4.090 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh. Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng giá giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá chậm, giá trị sản xuất 688 tỷ 296 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch (kế hoạch 890 tỷ 435 tiệu đồng). Công tác mắc điện kế tiếp tục được quan tâm thực hiện, đã mắc điện kế mới 679 hộ, nâng tổng số hộ sử dụng điện an toàn từ các nguồn 25.785/25.944 hộ, đạt 99,38%, đồng thời thi công hoàn thành và đang tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 22 tuyến điện; các làng nghề, ngành nghề truyền thống duy trì hoạt động ổn định.

Qua đó, tạo bước đà cho kế hoạch năm 2020, tiếp tục đầu tư hạ tầng nông thôn, chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nhất là vấn đề xử lý rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp hướng đến nền nông nghiệp sạch.