Thông tin về mẫu áo Ro – Ronaldo Tại Long Phú Sóc Trăng

Năm 1953, địa bàn quận Long Phú được tách ra để thành lập mới quận Lịch Hội Thượng, quận lỵ đặt tại xã Lịch Hội Thượng. Sau năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đặt quận Long Phú thuộc tỉnh Ba Xuyên, gồm có 2 tổng: Định Mỹ với 5 xã, Định Hoà với 7 xã.

Ngày 13 tháng 1 năm 1958, quận Long Phú có thêm tổng Định Phước với 4 xã, đồng thời tổng Định Hoà có thêm 1 xã. Lúc này cũng giải thể quận Lịch Hội Thượng, sáp nhập địa bàn trở lại vào quận Long Phú.

Ngày 11 tháng 12 năm 1965, tái lập quận Lịch Hội Thượng cùng thuộc tỉnh Ba Xuyên. Sau năm 1965, giải thể tất cả các tổng.

Chính quyền Cách mạng
Sau năm 1956, chính quyền Cách mạng vẫn đặt huyện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Tháng 8 năm 1966, huyện Long Phú chia thành 2 huyện: Long Phú và Lịch Hội Thượng.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn đặt huyện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng cho đến đầu năm 1976. Huyện lỵ là thị trấn Long Phú, được thành lập do tách đất từ xã Long Phú. Bên cạnh đó, huyện Lịch Hội Thượng cũng bị giải thể, sáp nhập trở lại vào huyện Long Phú và huyện Mỹ Xuyên. Lúc này, chính quyền Cách mạng cũng bỏ danh xưng “quận” có từ thời Pháp thuộc và lấy danh xưng “huyện” (quận và phường dành cho các đơn vị hành chánh tương đương khi đã đô thị hóa).

 

 

Ngày 11 tháng 1 năm 2002, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 04/2002/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú để thành lập huyện Cù Lao Dung. Theo đó, thành lập huyện Cù Lao Dung trên cơ sở 23.606,29 ha diện tích tự nhiên và 58.031 nhân khẩu của các xã An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3 và Đại Ân 1 thuộc huyện Long Phú.

Từ năm 1976 đến nay
Theo Nghị định số 03/NĐ-76 ngày 24 tháng 2 năm 1976 và Quyết định số 17/QĐ-76 ngày 24 tháng 3 năm 1976, Chính phủ Việt Nam quyết định hợp nhất ba đơn vị hành chính cấp tỉnh ngang bằng nhau là tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ và thành phố Cần Thơ để thành lập một tỉnh mới có tên là tỉnh Hậu Giang. Lúc này, Long Phú là huyện của tỉnh Hậu Giang, gồm có thị trấn Long Phú và 18 xã: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, Đại Ân 1, Đại Ân 2, Châu Khánh, Đại Ngãi, Hậu Thạnh, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Long Đức, Long Phú, Phú Hữu, Song Phụng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trung Bình, Trường Khánh.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Huyện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng cho đến ngày nay.

 

Sau khi thành lập huyện Cù Lao Dung, huyện Long Phú còn lại 45.529,53 ha diện tích tự nhiên và 171.289 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 14 xã: Châu Khánh, Đại Ân 2, Đại Ngãi, Hậu Thạnh, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Long Đức, Long Phú, Phú Hữu, Song Phụng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trung Bình, Trường Khánh và thị trấn Long Phú.