Thông tin về mẫu áo Ro – Bruno Tại Bình Minh Vĩnh Long

Cuối thế kỷ XVI, vùng đất thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân ngày nay nằm trong phần đất thuộc tổng Vĩnh An, châu Định Viễn, dinh Vĩnh Trấn.

Năm Gia Long thứ 7 (1808), tổng Vĩnh An được nâng lên làm huyện thuộc phủ Định Viễn, tỉnh Vĩnh Long.

Năm Minh Mạng thứ 12 (1832), vùng đất thị xã Bình Minh và huyện Bình Tân ngày nay ban đầu thuộc địa bàn tổng An Trường, huyện Vĩnh An, phủ Tân Thành, tỉnh An Giang.

Năm 1836, tổng An Trường có 8 thôn trực thuộc như sau: Định Hòa, Đông Thành, Đông Thành Trung, Kim Bồn, Mỹ Thuận, Phù Ly, Tân Lộc Trung, Tân Phong.

Năm 1839, đặt thêm huyện An Xuyên thuộc phủ Tân Thành do tách ra từ huyện Vĩnh An. Từ đó, tổng An Trường thuộc huyện An Xuyên.
Sau khi chiếm hết được các tỉnh Nam Kỳ vào năm 1867, thực dân Pháp dần xóa bỏ tên gọi tỉnh An Giang cùng hệ thống hành chính phủ huyện cũ thời nhà Nguyễn, đồng thời đặt ra các hạt Thanh tra.

Ngày 1 tháng 1 năm 1868, Thống đốc Nam Kỳ là Bonard quyết định đặt huyện An Xuyên thuộc hạt Sa Đéc, đồng thời lập Toà Bố tại Sa Đéc. Hạt Sa Đéc (phủ Tân Thành) đặt lỵ sở tại Sa Đéc gồm có 3 huyện: Vĩnh An, An Xuyên và Phong Phú. Tổng An Trường khi đó thuộc hạt Thanh tra Sa Đéc.

Ngày 30 tháng 4 năm 1872, Thống đốc Nam Kỳ ra Nghị định sáp nhập vùng đất tổng An Trường với huyện Phong Phú và vùng Bắc Tràng (thuộc phủ Lạc Hóa, tỉnh Vĩnh Long trước đây) để lập thành hạt mới lấy tên là hạt Trà Ôn, đặt Toà Bố tại Trà Ôn. Một năm sau, Toà Bố từ Trà Ôn lại dời về Cái Răng.

Ngày 5 tháng 1 năm 1876, các thôn đổi thành làng.

Ngày 23 tháng 2 năm 1876, Thống đốc Nam Kỳ ra Nghị định mới lấy huyện Phong Phú và một phần huyện An Xuyên và Tân Thành để lập hạt tham biện Cần Thơ với thủ phủ là Cần Thơ. Tổng An Trường từ đó thuộc hạt Cần Thơ.

Ngày 1 tháng 1 năm 1900, tất cả các hạt tham biện ở Đông Dương điều thống nhất gọi là “tỉnh”, trong đó có tỉnh Cần Thơ. Tổng An Trường ban đầu trực thuộc tỉnh Cần Thơ.

Năm 1904, tổng An Trường gồm 11 làng: An Hòa, Định Hòa, Đông Lợi, Đông Thành, Đông Thành Trung, Mỹ Chánh, Mỹ Thuận, Phù Ly, Tân Lược, Tân Phong, Tân Qưới.

Năm 1913, thực dân Pháp thành lập quận Châu Thành thuộc tỉnh Cần Thơ. Từ đó, tổng An Trường trực thuộc quận Châu Thành.

Năm 1921, tổng An Trường được giao cho quận Trà Ôn lúc bấy giờ cùng thuộc tỉnh Cần Thơ quản lý, khi quận này vừa được chính quyền thực dân Pháp thành lập. Lúc bấy giờ, vùng đất tổng An Trường còn có tên gọi khác là “Cái Vồn”, do lấy theo tên một ngôi chợ thuộc địa bàn làng Mỹ Thuận.

Ngày 24 tháng 12 năm 1932, quận Trà Ôn được đổi tên thành quận Cái Vồn trực thuộc tỉnh Cần Thơ, do quận lỵ được dời từ Trà Ôn về đến Cái Vồn (thuộc làng Mỹ Thuận). Quận Cái Vồn khi đó vẫn gồm 2 tổng cũ là An Trường và Bình Lễ.

Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 06 năm 1934, do quận lỵ lại lần nữa dời về Trà Ôn, quận Cái Vồn lại đổi tên thành quận Trà Ôn như cũ.

Sau này chính quyền thực dân Pháp tiến hành một nhất một số làng và lấy tên làng mới như: Phong Hòa (hợp nhất Tân Phong và Định Hòa), Thành Lợi (hợp nhất Đông Thành Trung và Đông Lợi), Mỹ Hòa (hợp nhất Mỹ Chánh và Đông Hòa).

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam bộ chủ trương bỏ cấp tổng, bỏ đơn vị làng, thống nhất gọi là xã, đồng thời bỏ danh xưng quận, gọi thay thế bằng huyện. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đến năm 1956 cũng thống nhất dùng danh xưng là xã, tuy nhiên vẫn gọi là quận cho đến năm 1975. Vùng đất tổng An Trường cũ khi đó vẫn thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ. Năm 1949, huyện Trà Ôn được chính quyền Việt Minh bàn giao cho tỉnh Vĩnh Long quản lý. Từ năm 1951, huyện Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Trà, vốn là một tỉnh được phía chính quyền Việt Minh thành lập do hợp nhất hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh trước đó. Đến năm 1954, huyện Trà Ôn trở lại thuộc tỉnh Cần Thơ như cũ, đồng thời tỉnh Vĩnh Trà cũng bị giải thể, chia lại thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh như cũ.