Thông tin về mẫu áo không logo Ro – Salah Tại Phước Long Bạc Liêu

Phước Long được thành lập theo Sắc lệnh số 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 do Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ký, chia Nam phần thành 22 tỉnh. Phước Long được tách ra từ một phần tỉnh Biên Hòa và một phần tỉnh Thủ Dầu Một. Tỉnh lỵ đặt tại Phước Bình, trước đây thuộc quận Bà Rá của tỉnh Biên Hòa.

Theo Nghị định số 311/BNV/NC/ND ngày 10 tháng 10 năm 1957 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa thì tỉnh Phước Long bao gồm 3 quận, 17 tổng và 21 xã:

Quận Phước Bình có 10 tổng: Khun Narr, Khun Klenh, Xer Nuk, Bình Cách, Tân Thuận, Thuận Lợi, Bù Đăng, Dek Cuorr, Bù Nard, Bù R’Noun; quận lỵ đặt tại xã Sơn Giang, tổng Khun Narr
Quận Bù Đốp có 4 tổng: Phước Lễ, Bù Yam Phút, Bù Yu, Dag Huyt; quận lỵ đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ
Quận Phước Hòa có 2 tổng: Bù Prang, Bù R’lâp; quận lỵ đặt tại Bù Prang.
Ngày 19 tháng 5 năm 1958, quận Bù Đốp đổi tên thành quận Bố Đức

 

 

Địa bàn tỉnh Phước Long cũ nay là một phần của tỉnh Bình Phước (gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bù Đốp), một phần huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và phần lớn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

 

Đến cuối năm 1996, tỉnh Sông Bé lại tách ra làm 2 tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Trong đó, tỉnh Bình Phước có địa giới bao gồm 2 tỉnh Bình Long và Phước Long cũ. Tỉnh lỵ tỉnh Bình Phước hiện nay là thành phố Đồng Xoài, vốn là quận lỵ quận Đôn Luân, tỉnh Phước Long trước đây.

Hiện nay, địa danh Phước Long chỉ còn được dùng để chỉ thị xã Phước Long, đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Bình Phước.

Ngày 23 tháng 1 năm 1959, một phần đất của tỉnh Phước Long được tách ra để lập tỉnh Phước Thành.

Theo Nghị định số 172-NV ngày 19 tháng 5 năm 1959 của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa thì tỉnh Phước Long bao gồm 4 quận: Phước Bình, Bố Đức, Phước Hòa và Đức Phong.
Sau năm 1975, 3 tỉnh Phước Long, Bình Long và Bình Dương hợp nhất thành tỉnh Sông Bé.