Địa lý Diện tích của huyện là 205,3624 km² và dân số của huyện là 128.333 người.[1] Trước năm 2013, huyện Tư Nghĩa vẫn còn...