Địa lý Huyện Ba Tơ nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp các huyện Sơn Hà,...