Địa lý Huyện Sơn Hà nằm ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Trà Bồng và huyện...